ایران معاصر

آرمان های انقلاب

آرمان های انقلاب

آرمان های انقلاب کدامند؟ رسیدن به جامعه ی عادل، جامعه ای آزاد، جامعه ای پیشرفته، جامعه ای مؤمن، جامعه ای متعبّد، جامعه ای مرفّه، جامعه ای متّحد، جامعه ای قوی و مستحکم، جامعه ای مستقل؛ اینها آرمان است. ارزش دارد که انسان جانش را در راه این آرمانها، برای خاطر خدا بدهد.

#عکس نوشته آرمان های انقلاب

 

رابطه ی دین و دنیا در منش اسلام

جوهر اصلى در مکتب امام بزرگوار ما، رابطه ى دین و دنیاست؛ یعنى رابطه ی دین و دنیا در منش اسلام ، همان چیزى که از آن به مسأله ى دین و سیاست و دین و زندگى هم تعبیر می کنند.

#عکس نوشته رابطه ی دین و دنیا در منش اسلام

 

خطوط اصلی انقلاب

براساس سخنان امام رحمه الله ، موضوع مردم، استقلال کشور ، تدین و پایبندی به مبانی اسلامی، مبارزه با استکبار و زورگویی، مسأله ی فلسطین موضوع معیشت مردم، توجه به مستضعفین و رفع فقر، خطوط اصلی انقلاب هستند که از ترکیب آن ها هندسه ی دست می آید انقلاب.

#خطوط اصلی انقلاب

 

آرمان گرایی عین واقع گرایی

یک عدّه ای تبلیغ میکنند و وانمود میکنند که آرمانخواهی مخالف واقعگرایی است؛ نه آقا، آرمانخواهی مخالف محافظه کاری است، نه مخالف واقعگرایی. و آرمان گرایی عین واقع گرایی است.

#عکس نوشته آرمان گرایی عین واقعیت گرایی

 

هدف؛ ایجاد تمدن اسلامی است

ما در حال پیشرفت و سازندگی و در حال بنای یک تمدّن هستیم.

من این را می خواهم به شما بگویم:

مسأله ما این نیست که زندگی خودمان را نجات دهیم و گلیم خودمان را از آب بکشیم

مسأله این است که ملت ایران – همچنان که شأن اوست – در حال پدید آوردن یک تمدّن است.

بنا بر این هدف؛ ایجاد تمدن اسلامی است.

#عکس نوشته هدف؛ ایجاد تمدن اسلامی است

 

تقابل اسلام و استکبار

دو قطبىِ سرمایه دارى و کمونیزم که جنگ بر سر قدرت و ثروت بود، پایان یافت. امروز تقابل اسلام و استکبار است.

و دو قطبى میان مستضعفین جهان به رهبرى جنبش مسلمین با مستکبران به رهبرى آمریکا و ناتو و صهیونیزم است.

دو اردوگاه اصلى تشکیل شده است و اردوگاه سومى وجود ندارد.

#عکس نوشته تقابل اسلام و استکبار

 

حرکت جهادی

جهاد عبارت است از تلاشى که در مقابل یک دشمنى انجام می گیرد؛ هر جور تلاشى جهاد نیست. حرکت جهادی عبارت است از آن تلاشى که در برابر یک چالش خصمانه از سوى طرف مقابل صورت میگیرد؛ این جهاد است.

#عکس نوشته حرکت جهادی

 

تقویت تحلیل سیاسی

در خودتان بصیرت ایجاد کنید. قدرت تحلیل در خودتان ایجاد کنید؛ قدرتی که بتوانید از واقعیتهای جامعه یک جمع بندی ذهنی برای خودتان به وجود آورید و چیزی را بشناسید. این تقویت تحلیل سیاسی خیلی مهمّ است. هر ضربه ای که در طول تاریخ ما مسلمانان خوردیم، از ضعف قدرت تحلیل بود.

#عکس نوشته تحلیل سیاسی

 

منش امام خمینی

امام، اولویّت ها را تشخیص داد و انتخاب و دنبال کرد. به نظر من، این اولویّت ها در درجه ى اوّل دو چیز بود. … : اول، منش امام خمینی در احیاى روح خودباورى و استقلال در مردم. … دومین چیزى که امام بر روى آن نهایت اهتمام را داشت، احیاى روح دینى و تقویت ایمان در مردم بود.

#عکس نوشته منش امام خمینی

 

دفاع از ملت فلسطین و ملت های مظلوم

ما به توفیق الهی، در کنار ملت فلسطین ایستادیم، در کنار ملت های انقلاب کرده ی مسلمان ایستادیم، در کنار مردم مظلوم بحرین ایستادیم، در کنار همه ی کسانی که در مواجه ی با آمریکا و صهیونیسم قرار دارند، ما ایستادیم و از آن ها دفاع می کنیم و در این مورد از هیچ کس و هیچ قدرتی ملاحظه نمی کنیم. دفاع از ملت فلسطین و ملت های مظلوم از مبانی نظام جمهوری اسلامی است.

#عکس نوشته دفاع از ملت فلسطین و ملت های مظلوم

 

 تبیین کار جهادی

کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن، موانع کوچک را بزرگ ندیدن، آرمان ها را فراموش نکردن، جهت را فراموش نکردن، شوق به کار؛ این کار جهادی است ما هر جایی که به خدا تکیه کردیم، به نیروی مردم تکیه کردیم و حاضر به حرکت جهادی شدیم، پیروز شدیم.

#عکس نوشته تبیین کار جهادی

 

دیدگاه ها