ایران معاصر

از جمله علما و روحانیون سرشناسی که ساواک برای جلوگیری از گسترش بحران سیاسی و مخالفت امام خمینی و طرفداران ایشان از وی بهره گرفت، آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری بود که با ساواک و دربار روابط پیدا و پنهانی داشت.

دیدگاه ها