ایران معاصر

استقلال بخشى از آزادى است یعنى اگر چنانچه آزادىِ فردى را ملاحظه کنیم، این یک روى سکّه است، امّا آزادىِ از سلطه ى قدرتها و ابرقدرتها روى دیگر سکّه است؛ این هم آزادى است؛ پس بنابراین استقلال جزو آزادى است

دیدگاه ها