ایران معاصر

نواب صفوي رهبر فداييان اسلام و گروه همرزمان او قلب جوانها را تسخير كرده بودند. به عقيده من موفقيت نهضت ملي كردن نفت بيش از 70 درصد مرهون مرحوم آيت الله كاشاني و فداييان اسلام بود. مرحوم دكتر مصدق و سران آن روز جبهه ملي نيز در اين حركت سياسي نقش داشتند و از سفره باز و گسترده دين و روحانيت كاشاني و نواب تغذيه مي كردند

دیدگاه ها