ایران معاصر

دانشجویان

دانشجویان

دانشجویان
تعداد دانشجویان به 24 برابر رسیده است.
لینک
تصویری

 

تولید خودرو

تولید خودرو
تولید و مونتاژ خودرو، 5/ 6 برابر افزایش داشته است.
لینک
تصویری

 

 

تولید محصولات پتروشیمی

تولید محصولات پتروشیمی
تولید محصولات پتروشیمی از 6/ 1 میلیون تن در سـال 1357 به 1 /48 میلیون تن در سال 1394 افزایش یافته است.
لینک
تصویری

 

خوراک پالایشگاه ها

خوراک پالایشگاه ها
تولید محصولات پتروشیمی از 6/ 1 میلیون تن در سـال 1357 به 1 /48 میلیون تن در سال 1394 افزایش یافته است.
لینک
تصویری

 

سهم گاز در سبد انرژی

سهم گاز در سبد انرژی
سهم گاز در سبد انرژی کشور از 1 درصد در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، به 72 درصد توسعه یافته است.
لینک
تصویری

 

تولید بنزین

تولید بنزین
تولید بنزین به افزایش 3 برابری رسیده است.
لینک
تصویری

 

میزان راه آهن

میزان راه آهن
میزان راه‌آهن کشور از 6/ 4 هزار کیلومتر به 1هزار کیلومتر افزایش یافته است.
لینک
تصویری

 

استخراج نفت و گاز طبیعی

استخراج نفت و گاز طبیعی
طی سه دهه اخیر 4/ 36 میلیارد بشکه نفت خام و 2194 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی استخراج شده است.
لینک
تصویری

 

تعداد سد های مخزنی

تعداد سد های مخزنی
تعداد سـدهای مخزنی کشـور از 13 سـد به حدود 4 سد بزرگ در سال 1395 افزایش یافته است.
لینک
تصویری

 

تولید گاز غنی

تولید گاز غنی
متوسط تولید گاز غنی از 11 میلیارد مترمکعب به 9/ 551 میلیارد مترمکعب رسید.
لینک
تصویری

 

تولید برق

تولید برق
تولید برق کشور به 14 برابر رسیده است.
لینک
تصویری

 

تزریق گاز به میادین نفتی

تزریق گاز به میادین نفتی
تـزریق گاز به میادین نفتـی از 7/ 2میلـیون مترمکعب در روز به 7/ 77 میلیون مترمکعب رسیده است.
لینک
تصویری

 

میزان تولید

میزان تولید
میزان تولید فولاد خام 68 هزار تن در سال 1357 به 7 / 16 میلیون تن در سال 1394 افزایش یافته است.
لینک
تصویری

 

# لینک فتوکلیپ انقلاب در مسیر پیشرفت

 

دیدگاه ها