ایران معاصر

دختران ورزشکار 

دختران ورزشکار

دختران ورزشکار
جمهوری اسـلامی، راه حضور زنان در عرصه‌های مخــتلف علمی، فرهـنگی، ورزشی و… موفقیت و افتخارآفرینی در سطح جهانی را هموار کرده است.
لینک
تصویری

 

کشور مستقل

کشور مستقل
ایران از کشوری وابسته و ضعیف به کشوری مستقل و قدرتمند در جهان تبدیل شده است.
لینک
تصویری

 

تولید انواع هواپیمای بدون سرنشین

تولید انواع هواپیماهای بدون سرنشین مدرن
ایران در تولید و ساخت انواع هواپیماهای بدون سـرنشین مدرن، به خودکفــایی رسـیده است.
لینک
تصویری

 

ارتقاء سطح جنگل کاری و احیای جنگل ها

ارتقاء سطح جنگل کاری و احیای جنگل ها
در زمینه جنگل و مرتع، سطح جنگل‌کاری و احیای جنگل‌ها نسبت به قبل از انقلاب اسلامی 2 برابر شده است.
لینک
تصویری

 

ایران وابسته و پر اختناق مستقل و آزاد شد

ایران وابسته و پر اختناق مستقل و آزاد شد
با پیروزی انقلاب اسلامی، ایران به استقلال و آزادی رسید.
لینک
تصویری

 

خودکفایی ایران در ساخت انواع تجهیزات سبک، نیمه سنگین و سنگین

خودکفایی ایران در ساخت انواع تجهیزات سبک، نیمه سنگین و سنگین
ایران در ســاخت انواع تجهیزات و ســلاح.های ســـبک، نیمه.ســنگین و ســنگین مانند: انواع خـمپاره.انداز و توپ.های مدرن، انواع سامانه‌ها و سلاح.های پدافند ضد هوایی به خودکفایی رسید.
لینک
تصویری

 

رشد 5 برابری تولید گندم با سرمایه گزاری های خوب

رشد 5 برابری تولید گندم با سرمایه گزاری های خوب
میزان تولید گندم با سرمایه گذاری های مناسب انجام شده آن، نسبت به قبل از انـقلاب اسـلامی 5 برابر شـده اسـت.
لینک
تصویری

 

جمعیت روستایی و بهرمندی از نعمت برق

جمعیت روستایی و بهرمندی از نعمت برق
برخورداری جمعیت روستایی کشور از نعمت بـرق به بالاتر از 97 درصـد رســیده است.
لینک
تصویری

 

پیروزی انقلاب و ارتقای سطح علمی جامعه

پیروزی انقلاب و ارتقای سطح علمی جامعه
با پیروزی انقلاب اسلامی،  آموزش و ارتقای سطح علمی جامعه عمومی شد.
لینک
تصویری

لینک فتوکلیپ دستاوردهای انقلاب

دیدگاه ها