ایران معاصر

امروز مهمترین ابزار جنگ بین قدرتها در دنیا رسانه است و امروز حتى قدرتهاى بزرگ هم با رسانه ها دارند کار مى کنند. امروز تأثیر رسانه ها و تلویزیونها و هنرها و این شبکه هاى عظیم اطلاع رسانىِ اینترنتى و … از سلاح و از موشک و از بمب اتم بیشتر است امروز دنیا، یک چنین دنیایى است

دیدگاه ها