ایران معاصر

 گندم  و رشد 5 برابری

 گندم  و رشد 5 برابری

گندم  و رشد 5 برابری
میزان تولید گندم با سرمایه گذاری های مناسب انجام شده آن، نسبت به قبل از انـقلاب اسـلامی 5 برابر شـده اسـت.
لینک
تصویری

کشور مستقل

کشور مستقل
ایران از کشوری وابسته و ضعیف به کشوری مستقل و قدرتمند در جهان تبدیل شده است.
لینک
تصویری

 

تولید انواع هواپیمای بدون سرنشین

تولید انواع هواپیماهای بدون سرنشین مدرن
ایران در تولید و ساخت انواع هواپیماهای بدون سـرنشین مدرن، به خودکفــایی رسـیده است.
لینک
تصویری

 

ارتقاء سطح جنگل کاری و احیای جنگل ها

ارتقاء سطح جنگل کاری و احیای جنگل ها
در زمینه جنگل و مرتع، سطح جنگل‌کاری و احیای جنگل‌ها نسبت به قبل از انقلاب اسلامی 2 برابر شده است.
لینک
تصویری

 

باز شدن راه حضور زنان به عرصه های مختلف

باز شدن راه حضور زنان به عرصه های مختلف
جمهوری اسـلامی، راه حضور زنان در عرصه‌های مخــتلف علمی، فرهـنگی، ورزشی و… موفقیت و افتخارآفرینی در سطح جهانی را هموار کرده است.
لینک
تصویری

 

ایران وابسته و پر اختناق مستقل و آزاد شد

ایران وابسته و پر اختناق مستقل و آزاد شد
با پیروزی انقلاب اسلامی، ایران به استقلال و آزادی رسید.
لینک
تصویری

 

خودکفایی ایران در ساخت انواع تجهیزات سبک، نیمه سنگین و سنگین

خودکفایی ایران در ساخت انواع تجهیزات سبک، نیمه سنگین و سنگین
ایران در ســاخت انواع تجهیزات و ســلاح.های ســـبک، نیمه.ســنگین و ســنگین مانند: انواع خـمپاره.انداز و توپ.های مدرن، انواع سامانه‌ها و سلاح.های پدافند ضد هوایی به خودکفایی رسید.
لینک
تصویری

 

جمعیت روستایی و بهرمندی از نعمت برق

جمعیت روستایی و بهرمندی از نعمت برق
برخورداری جمعیت روستایی کشور از نعمت بـرق به بالاتر از 97 درصـد رســیده است.
لینک
تصویری

 

پیروزی انقلاب و ارتقای سطح علمی جامعه

پیروزی انقلاب و ارتقای سطح علمی جامعه
با پیروزی انقلاب اسلامی،  آموزش و ارتقای سطح علمی جامعه عمومی شد.
لینک
تصویری

لینک فتوکلیپ دستاوردهای انقلاب

دیدگاه ها