ایران معاصر

فرهنگ خیلى اهمیت دارد. اگر ما دنبال استقلال هستیم، باید به فرهنگ مراجعه کنیم و روى فرهنگ کار کنیم. اگر دنبال خودکفایى و رفاه عمومى مردم هستیم، اگر به دنبال تدّین مردم و یک تمدّن بزرگ اسلامى هستیم- که باید باشیم و البته هستیم- باید بر روى مسأله ى فرهنگ تأمّل و تالش و توجّه و سرمایهگذارى ویژهاى بکنیم

شاید علاقه داشته باشید


جامعی مادر شاهی

دسته بندی : بدون دسته بندی

بازتاب رسانه ای جشن های ۲۵۰۰ ساله

دسته بندی : بدون دسته بندی

دیدگاه ها