ایران معاصر

طلا و جواهرات کشور

طلا و جواهرات کشور

طلا و جواهرات کشور
عمل زشت دیگری که شمس انجام می داد گرفتن مبالغ هنگفت از وارد کنندکان اشیای گرانبها، طلا ،جواهر و … بود. فرح که بیشتر از من به مسایل محرمانه واقف بود می گفت این دو خواهر در برابر دریافت پول های کلان اجازه می دهند صادرکنندگان حتی اشیای عتیقه و غیر قابل ارزش گذاری -و طلا و جواهرات- و میراث فرهنگی و ملی کشور را در بسته بندی های منقوش به مهر دربار شاهنشاهی بدون هیچ گونه وارسی به خارج بفرستند.
لینک
تصویری

 

اشرف  خطری برای شاه

اشرف  خطری برای شاه
شاه مکرراً خشم خود را از قدرت رشد یابنده‌ی خواهرش نشان داد. او از بابت اینکه اشرف به‌ سرعت گروه‌هایی از حامیان خود را در پست‌های کلیدی دولت جای می‌داد بیم داشت؛ حامیانی که بیشتر به اشرف وفادار بودند تا به شاه.
لینک
تصویری

 

روبان فرانسوی

روبان فرانسوی
ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻴﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴـﺎﺯ ﻣﺠﻠـﺲ ﺟـﺸﻦ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ… ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺧﻴﺎﻁ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻳﻚ ﻧﻮﺍﺭ ﻳﺎ ﺭﻭﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺭﻭﺑﺎﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ !ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺑﺎﻥ ﺩﺭ تهران هم وجود داشت.
لینک
تصویری

 

آشنایی فرح با اردشیر زاهدی

آشنایی فرح با اردشیر زاهدی
در حصارك ویلایی بود که اردشیر زاهدی با تعدادی از رفقای جوان او منتظر شکار دخترها و زنها می نشستند و هر مراجعه کننده از جنس مؤنث اگر مورد پسند زاهدی واقع می شد بلافاصله به اتاق خواب می رفتند و اگر مورد پسند زاهدی نبود او را به یکی از رفقایش که حضور داشتند می داد.
لینک
تصویری

 

ارتباط سیا با پهلوی

ارتباط سیا با پهلوی
از آنجا که سـازمان «سـیا» بر آن شده بود که رضـا پهلوي و دفترش را رسمًا و به طــور کامل در اختیار بگیرد، بودجه خاصی براي آن دفتر تعیین کرد. براي پوشـش کـار ها، شـرکتی در پانامـا تأسـیس کرد که داراي حسابی در سوییس بود. بـدین ترتیب از آغاز این سال سازمان «سـیا» ماهیانه حـدود یکصـد و پنجاه هزار دلار به حساب شـماره “….”واقع در ژنـو براي فعالیت هـاي سیاسی دفتر رضـا واریز کرد.
لینک
تصویری

 

خسّت خاندان پهلوی

خسّت خاندان پهلوی
در مورد خست این خـانواده می توان وقـایع بـاور نکردنی ذکر کرد…. از آن جمله وقتی ملکه مادر در نیویورك فوت کرده بود، براي کفن و دفن او احتیاج به دوازده هزار دلار پول نقد بود که هیچ کس از افراد خـانواده حاضـر به پرداخت آن نبود و هرکس به دیگري حواله می داد. کـار افتضاح چنان بالا گرفت که آرمائو از یـاران راکفلر و دوست خـانوادگی پهلوي هـا از نیویورك بـا من تماس گرفت و بالاخره من پول لازم را حواله کردم تا بعد تکلیـف پرداخت آن روشن شـود.
لینک
تصویری

 

برنده همیشگی قمار

برنده همیشگی قمار
سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی تشکیل شد که والا حضرت اشرف رئیس فعال آن بود. برای آنکه این سازمان بتواند امکانات مالی لازم برای ادامه فعالیت خود را تامین نماید ، حق انحصاری فروش نوعی بلیط بخت آزمایی ملی را از دولت در یافت کرد. … در حالی سازمان اشرف از طریق فروش این بلیط ها ثروتمند شده بود بسیاری از ایرانیان عقیده داشتند که بهای رفاه والا حضرت را فقرا پرداختند.
لینک
تصویری

 

خلق و خوی پهلوی

خلق و خوی پهلوی
پهلوي ها علاوه بر خست، عمومًا نمک ناشناس و ضمنًا ترسو هستند. از آدم هاي فاسد هم خوششان می آید و محبتی نسبت به آدم ها يسالم ندارنـد. مردم را هم داخل آدم حساب نمی کننـد. عمومًا هم خارجی پرست هسـتند و در برابر خارجی به گونه عجیـبی مرعـوب و مجذوبنـد و اگر یـک ایرانی دربـاره مسـئله اي هزار دلیـل منطقی بیـاورد بـه مجردي کـه یـک نفر خـارجی اظهـارنظر غیر منطقی دربـاره آن مسـئله بکنـد آن هـا تمام اسـتدلال شـما را فراموش می کننـد و فقط به همان نظر خارجی می چسبند.
لینک
تصویری

 

رابطه نامشروع فرح با جوادی

رابطه نامشروع فرح با جوادی
دربـاره این رابطه یک بـار تیمسـار «ع…» که زمـانی از فرمانـدهان گارد بود، براي خود من حکایت کر دکه در شـکارگاه خجیر یکی از سـربازان گـارد فرح و جوادي را درحـال نامنـاسبی دیـده بود و ظـاهرًا چون آدم متعصبی بوده طـاقت نمی آورد و نزد تیمسـار مزبور می آیـد و ضـمن بـازگفتن مـاجرا می گویـد: ما خیال می کردیم که از یک زن عفیفه نگهبانی می کنیم و نمی دانستیم که اینطور مسـائلی هم در میان هست.
لینک
تصویری

 

تربیت غربی محمدرضا

تربیت غربی محمدرضا
واقعیت اینست که مقصر اصلی در تربیت محمدرضا پدرش بود. رضا شاه با فرستادن محمدرضا به کالج سوییسی لوروژه آینده محمدرضا و سلطنت دودمان پهلوی را خراب کرد…. به اعتقاد من اگر رضا شاه فرزندش را به جای تحصیل در سوییس به حوزه های علمیه در قم و مشهد فرستاده بود، محمدرضا می توانست به یک روحانی عالی رتبه تبدیل گردد و توامان هم سلطنت و هم زعامت مذهبی مردم ایران را بدست آورد.
لینک
تصویری

 

ارتباط رضا پهلوی با عربستان سعودی

ارتباط رضا پهلوی با عربستان سعودی
…رضا به گرمی پذیرایم شد و همین که خلوتی دست داد از آنچه کرده بود و آنچه در نظر داشت کند به تفصیل سخن گفت. و گفت که قصد دارد از مصـر بیرون برود و فعـالیت هـاي سیاسـی مسـتقل خود را در مراکش آغـاز کنـد و بـدین منظور از طریق ملـک حسـین پادشـاه مراکش با ملک خالـد و یارانش تماس گرفته است و به بهانه حج با معینیان و امیر متقی و دکتر وکیل و اصـلان افشار به دیدار مقامات سعودي رفته است. و افزود که سعودي ها دو میلیون دلار نقـد به او داده انـد و وعـده کرده انـد که پنج میلیون دلار دیگر هم به زودي از طریق ملک حسن به او خواهند داد. و هم چنین گفت قول پرداخت پانزده میلیون دلار هم در مرحله سوم به او داده شده است.
لینک
تصویری

 

فساد اخلاقی اشرف

فساد اخلاقی اشرف
ارﮔﺎت ﻻﻳﻨﮓ درﺑﺎره ي ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺷــﺮف ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ: اﺷــﺮف زﻧــﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ دﭼـﺎر آﻣﻴـﺰه اي از ﺳﺎدﻳﺴـﻢ و ﻣـﺎزوﺧﻴﺰم ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻟﺬا ﺑﺮاي ارﺿﺎي ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳـﻚ دﻳﻮاﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺮدان ﻣﺨﺘﻠﻒ روی می آورد.
لینک
تصویری

 

عاقبت تاج الملوک

عاقبت تاج الملوک
سرانجام جنازه همسر قدرتمند رضاشاه و مادر محمدرضا شاه پهلوی با کمک شهرداری نیویورک و در ضمن خاکسپاری افراد معتاد، ولگرد، بی خانمان و جنازه های فاقد هویتی که هر روز و شب در گوشه و کنار بندر نیویورک کشف می گردند بدون هیچگونه مراسمی در گور دسته جمعی و بی نام و نشان مخصوص این افراد به خاک سپرده شد.
لینک
تصویری

 

لینک فتوکلیپ – خاندان پهلوی

# طلا و جواهرات کشور -طلا و جواهرات کشور و غارت آن

دیدگاه ها