ایران معاصر

به نظر من علاج مشکلات این کشور را چیز دیگرى جز اصلاح فرهنگى نمى تواند بکند. ما یک تصحیح فرهنگى لازم داریم. قدم اوّل هم این است که یک مرکز بیناى هوشیار نگاه کند و ببیند مشکلات فرهنگى جامعه چیست. به مشکلات کوتاه مدّت هم توجّه نکند

دیدگاه ها