ایران معاصر

قماربازی اشرف

قماربازی اشرف

قماربازی اشرف
اشــرف یک قمارباز حـرفه‌ای بود و به این رذیله هم، علاقــه وافری داشت؛ داستان باخت یک‌میلیـون دلاری او در کازینوهای پاریس، در بسیاری از کتاب‌های تاریخی موجود است.
لینک
تصویری

 

اعدام در حکومت پهلوی

اعدام در حکومت پهلوی
محمد رضا هم از این جهت به پدرش شباهت داشت ولی اعدام هایی که در زمان سلطنت او صورت گرفت به مراتب بیش از دوران رضا شاه بود تا جایی که حتی اعدام های بعضی از همکارانش پس از انقلاب را نیز باید به حساب او گذاشت.
لینک
تصویری

 

رابطه فرح با فریدون جوادی

رابطه فرح با فریدون جوادی
البته ما می دانستیم که فرح با فریدون جوادی قاطی شده است اما نه اینکه او را به کاخ بیاورد خوب چکار می توانستم بکنم؟ اگر می خواستم به محمدرضا بگویم درست نبود و پسرم ناراحت می شد(!) این بود که خودم فرح را خواستم و به او نهیب زدم که زنیکه گدا زاده خجالت نمی کشی این قبیل کارها را در جلوی چشم کارکنان در بار انجام می دهی؟ فرح گفت درست گفته اند، شاه می بخشد شیخ علیخان نمی بخشدا خود محمدرضا مرا آزاد گذاشته، آنوقت باید به تو حساب پس بدهم؟ من آزاد هستم و اختیار پایین تنه ام را دارم.
لینک
تصویری

 

فساد مالی و خوش گذرانی

فساد مالی و خوش گذرانی
هوس بازی و ولنگاری تبدیل به عادت خـاندان پهلوی شـده بود. وقتی شــاه برای سفر زمستانی به سوئیس می‌آمد، ابتدا دو هواپیما، بارهای او و اطرافیان را می‌آوردند؛ ســپس دوطبقه کامل از یک هـتل مجلل، برای دو ماه اجــاره می‌شـد و این در حالــی بود که شــاه ویلایی بسـیار مجلل در یـک نقطــه خلوت، برای خود خریداری کـرده بود؛ آنگاه، شــاه و هـمراهانــش با یـک هواپیمای دربسـت وارد می‌شدند.
لینک
تصویری

 

 

اشرف یا پرنسس ۲۰ درصدی

اشرف یا پرنسس ۲۰ درصدی
کنندگان مواد مخدر بود. سرپرستی‌های کارتل‌های مواد مخدر و استفاده کردن از مصونیت‌های درباری، یکی دیگر از فسادهای او به شمار می‌آید؛ ‌تا آنجا که در معاملات بزرگ و کلان، یک باج‌گیر حرفه‌ای و در بین تجـار و بازرگانان، به پرنسـس 20 درصدی معروف شده بود. [اشــرف]، واردکننــده و حامــی وارد.
لینک
تصویری

 

ملکه یا فاحشه

ملکه یا فاحشه
به‌ محض خواستگاری شاه، فرح نسبت به نامزدش، [کـریم پاشا بهادری]، بی‌ وفایی کـرد و او را در خمـاری گذاشــت؛ ولـی بی‌ وفایی فـرح طولـی نکشـید و هنگامی‌که ملکه ایران شد، این دوست قدیمی را به کاخ آورد و محفل انــس سـابق را، با سـایر دوسـتان راه‌اندازی کــرد. به گفته ملکه مادر، «این دختر (فرح) آن‌قدر وقیح بود که کریم پاشــا بهادری را، آورده بود کـنار دسـت محمدرضـا به‌ عنـوان رئیس دفتر ملکه».
لینک
تصویری

 

جنگ بر سر قدرت

جنگ بر سر قدرت
گاهـی در بین رقبای زن دربار، جـنگ قـدرت به وجـود می‌آمد. در یک مورد، جنگ قدرت بین اشـرف و فـرح زمانی درگرفت که آن دو بر ســر تعیین وزیر علــوم و آمــوزش عـالی، مـدت‌ها در کشمکش بودند. ســیا در گزارشی می‌نویسد: … شاه در واکنش به گزارش‌ها، راجب فســاد اشــرف، به بالا انداختن شانه‌هایش اکتفا می‌کرد.
لینک
تصویری

 

مشکلات اخلاقی اشرف پهلوی

مشکلات اخلاقی اشرف پهلوی
اشــرف هـرگـز در دوران کـودکـی و نوجوانی‌اش، طعم محبت و آغوش گرم را نچشید؛ و همواره این خلأ در زندگی‌اش وجود داشت. همین مسئله، بستری شـد تا از او، زنــی فاســد و بوالـهوس بسازد. میل جنسی افـراطی او، همچون برادر دوقلویــش محمدرضـا، یکـی از معضـلاتی بود که ننگ بزرگـی بر نـام پهلوی و دربار سلطنتی ایران شد.
لینک
تصویری

 

عاقبت فرزند اشرف

عاقبت فرزند اشرف
«شــهریـار شفـیق» بـا نفـوذی کـه در ارتـش ایران داشت، قصد انجام کودتایی را، برای بازگرداندن شاه معدوم به ایران داشـت؛ که در نهایت در روز جمـعـه 16 آذر 1358، هــنگام خـروج از اقامــتگاه اشـرف، به ضرب دو گلوله افراد مسـلح که به پشـت گردن و سـر وی اصـابت کرد، كشته شد.
لینک
تصویری

 

فساد اجتماعی

فساد اجتماعی
در دوران پهــلوی، مصـرف انـواع مـواد مخـدر، از تـریاک تا هـروئین و حشیش، در ایـران رایـج گردید. برخی از درباریان به‌ویژه اشرف، خواهر دوقلوی شاه، نقش مهـمی در واردات این مـواد بـه کشـور داشـت. درآمـد فـراوان قاچاق این مواد، صـرف هرزگی‌ها و قماربازی‌های اشرف و سـایر درباریـان در ایـران و خــارج از ایران می‌شد.
لینک
تصویری

 

 

قمر الملوک،همسر سوم رضاخان

قمر الملوک،همسر سوم رضاخان
رضـاخـان كه به زن‌بارگی معروف بود؛ در ســال 1306، با زنی از خانواده قاجار… به نام «قمـرالملــوك» كه «غلامرضــا» از اوسـت، [ازدواج کـرد ؛ رضــاخــان] بــه «مجـدالدوله» گفـت: «به مـن خبر دادند كه شـما نـوه بســیار زیبایـی دارید و من خـواســتم مــوافقـت كنـید كـه او را بـه همسـری خود انتخـاب كنم». مجـدالدوله با ایـن پیشــنهاد موافقـت كرد و روز بعـد رسـماً مراسـم خواسـتگاری انجام شد … . پـس از موافقت، درحالـی‌که [قمرالملوك] 17 ساله و رضـاخـان 47 ساله بود، ازدواج صورت گرفت.
لینک
تصویری

 

غارت اموال مردم

غارت اموال مردم
رضــاشاه با چپاول و غارتِ اموالِ مردم، به ثروت بسیاری دست یافت؛ فرزندانش نیز دست‌کمی از پدر نداشتند و در طول این شش دهــه از هیـچ ظلـم و ستمی دریــغ نکردند. سـست‌عنصری و تزلزل شـخصیتی ایـن خاندان، از رضـاشـاه تا نوادگانـش، همه به‌طور مستند در تاریخ ایران، ثبت ‌شده و در دسترس است.
لینک
تصویری

 

# لینک فتوکلیپ خاندان پهلوی

# قماربازی – قماربازی اشرف – باخت یک‌میلیـون دلاری نتیجه قماربازی اشرف

دیدگاه ها