ایران معاصر

 موساد

 موساد

 موساد

بر اساس همین روابط نزدیک و منافع مشترک بود که شاه موافقت کرد موساد در بخشهای غربی و جنوبی کشور چند پایگاه جاسوسی – اطلاعاتی ایجاد کند.
و با یاری ساواک بر ضد کشورهای عربی – اسلامی منطقه به اقدامات جاسوسی و اطلاعاتی دست زند.
حسین فردوست، موساد را پس از سیا، فعال‌ترین سرویس اطلاعاتی – امنیتی خارجی می‌داند که در ایران حضور گسترده داشت.

 

MI6 و دفتر ویژه اطلاعات ۱

MI6 و دفتر ویژه اطلاعات ۱

دفتر ویژه اطلاعات که در 1338ش با راهنمایی  ام ای سیکس و زیرنظر حسین فردوست تشکیل شد.

هماهنگ کننده نهایی فعالیت دستگاههای اطلاعاتی – امنیتی کشور و از جمله ساواک بود.

گزارشات ارائه شده از سوی ساواک، دفتر ویژه اطلاعات ویرایش و کنترل شده و در دسترس شاه قرار می‌گرفت.

 

MI6

MI6

 فردوست صراحتاً اظهار می‌دارد که در طرح تشکیل دفتر ویژه اطلاعات و سپس راه‌اندازی و هدایت آن، انگلیس و ام ای سیکس نقش یگانه ای برعهده داشت.
و هم آنها بودند که طی سالهای ریاست فردوست بر آن دفتر، بر فعالیت آن کنترل داشتند.
و از طریق فردوست و دفتر ویژه اطلاعات بسیاری از خواسته‌های خود را با شاه مطرح می‌کردند.

 

 موساد در ایران

 موساد در ایران

چنانکه از خاطرات فردوست برمی‌آید، مقامات موساد برای بهره‌گیری بیشتر از امکانات ساواک در پایگاههای خود، حتی به برخی مقامات ساواک ماهیانه مقرری‌هایی می‌پرداختند که فردوست از آن به رشوه تعبیر کرده است. فردوست فعالیت این پایگاهها را برای اهداف جاسوسی موساد بسیار مفید ارزیابی می کند و تصریح می‌کند که برای اداره آنها از مأمورانی بسیار ورزیده و کارآزموده بهره گرفته می‌شد.

 

روابط ساواک

روابط ساواک

در دوران پس از 1953 ایران مهمترین روابط دوجانبه امنیتی را با اسرائیل داشت. پیوندهای امنیتی ایران و اسرائیل اساساً در سال 1960 یا 1961، یعنی زمانی آغاز گردید که ظاهراً به تشویق امریکا تعدادی از افسران امنیتی اسرائیل برای آموزش کارمندان ساواک به ایران اعزام شدند. چنان که پیشتر گفته شد، این گروه جای گروه مشابهی از «سیا» را در ایران گرفت و تا 1965 در ایران باقی ماند و منبع مهم آموزشی ساواک در این دوره بود.

 

ساواک و موساد

ساواک و موساد

مسائل امنیتی – اطلاعاتی از مهمترین موارد مورد علاقه ایران و اسرائیل بود. از یک سو اسرائیل علاقمند بود با نفوذ اطلاعاتی – امنیتی موساد در بخشهای مختلف ایران در مراقبت و کنترل اطلاعاتی – جاسوسی بر کشورهای عربی برتری یابد و از سوی دیگر ایران امیدوار بود از تجارب اطلاعاتی – جاسوسی موساد برای هدایت، سازماندهی، آموزش و تجهیز سازمان تازه تأسیس ساواک بهره برد؛ در همان حال در کنترل و مراقبت از مخالفان داخلی و نیز مأموران اطلاعاتی – امنیتی شوروی در ایران، یاری موساد را پشت سر داشته باشد

 

سیا

سیا

 یکی از پژوهشگران اسرائیلی تأکید کرده که ایران «طعمه‌ای استراتژیک» برای اسرائیل در برابر اعراب است و تنها ایران می‌تواند توجه و ابتکارات اعراب را از مرزهای اسرائیل دور سازد.

بدین ترتیب همکاری مشترک سیا، موساد و ساواک در امور مختلف اطلاعاتی – جاسوسی و غیره در درجه اول متضمن حفظ و تحکیم  امنیت و موقعیت اسرائیل در برابر کشورهای عربی و اسلامی بود که خود ارتباط مستقیمی با اهداف و منافع امریکا در ایران و منطقه داشت.

 

سیا و ساواک

سیا و ساواک

سیا بسیار شایق بود که این مولود جدید -ساواک – ارتباط گسترده و نزدیکی با موساد ایجاد کند و در امور اطلاعاتی – امنیتی و جاسوسی همکاری با آن را آغاز نماید. به زودی به حکومت ایران قبولانده شد که کشورهای عربی، اختلاف و تضادی حل ناشدنی با ایران دارند و در این میان فقط ایجاد ارتباط و پیوند نزدیک ایران با اسرائیل است که می‌تواند ضامن حفظ امنیت طرفین باشد.

 

استراق سمع

استراق سمع

امریکا می دانست که مرزهای شمالی ایران در مجاورت مرزهای جنوبی شوروی برای فعالیتهای جاسوسی بر ضد شوروی موقعیت کم‌نظیری ایجاد کرده است. به همین دلیل از همان سالهای نخست پس از کودتای 28 مرداد 1332، سیا به سرعت به کار نصب و راه اندازی دستگاههای عظیم و مدرن جاسوسی – اطلاعاتی و استراق سمع در نقاطی از قلمرو شمالی ایران اقدام کرد تا علاوه بر کنترل فعالیتهای جاسوسی شوروی از مجموعه فعالیتهای تکنولوژیکی، نظامی، موشکی و … آن کشور اطلاع یابد.

 

استراق سمع آمریکا

استراق سمع آمریکا

با تأسیس پایگاههای جاسوسی و استراق سمع سیا در مناطق شمالی ایران، فعالیتهای سیا در ایران گسترش یافت و مأموران سیا وارد ایران شدند. برخی گزارشات حاکی است که ایران بیشترین مأموران و جاسوسان سیا را در خود جای داده بود. در همان حال ایران استراتژیک‌ترین منطقه‌ای محسوب می‌شد که امریکا و سیا برای کنترل امور اطلاعاتی – جاسوسی شوروی در سراسر جهان در اختیار داشت.

 

#

دیدگاه ها