ایران معاصر

نعمت جوانان

نعمت جوانان

جمعیت جوان و بااستعداد ما، یک فرصت دیگر است. مایه ى تأسّف است که بعضیها از کثرت افراد جوان در کشور ما به عنوان یک نعمت یاد نمى کنند؛ درحالى که نعمت جوانان بزرگترین سرمایه است. این همه جوانِ تشنه ى کار و فعّالیت، چیز بسیار باارزشى است.
#عکس نوشته نعمت جوانان

 

ویژگی جوانان

من اساساً در بین این خصوصیّات مهمّى که جوانان دارند، سه خصوصیّت را خیلى بارز میبینم، که اگر آنها مشخّص گردد، و اگر آنها به سمت درستى هدایت شود، به نظر می آید که میشود به این سؤال شما پاسخ داد. آن سه خصوصیّت عبارت است از: انرژى، امید، ابتکار. اینها سه خصوصیت برجسته در جوان است.

#عکس نوشته ویژگی جوانان

 

برکات و ثمرات جهاد

همه ى پیشرفتها، همه ى تمدنسازی ها به برکت مجاهدتِ دائم شده است مجاهدتِ دائم هم همهاش به معناى رنج کشیدن نیست. جهاد، شوقآفرین است. جهاد، شادى و نشاط آفرین است جهاد مداوم که نیاز یک کشور و یک امت و یک تاریخ است نیاز همه است.

#عکس نوشته برکات و ثمرات جهاد

 

تبیین کار جهادی

کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن، موانع کوچک را بزرگ ندیدن، آرمان ها را فراموش نکردن، جهت را فراموش نکردن، شوق به کار؛ این کار جهادی است ما هر جایی که به خدا تکیه کردیم، به نیروی مردم تکیه کردیم و حاضر به حرکت جهادی شدیم، پیروز شدیم.

#عکس نوشته تبیین کار جهادی

 

دفاع از ملت فلسطین و ملت های مظلوم

ما به توفیق الهی، در کنار ملت فلسطین ایستادیم، در کنار ملت های انقلاب کرده ی مسلمان ایستادیم، در کنار مردم مظلوم بحرین ایستادیم، در کنار همه ی کسانی که در مواجه ی با آمریکا و صهیونیسم قرار دارند، ما ایستادیم و از آن ها دفاع می کنیم و در این مورد از هیچ کس و هیچ قدرتی ملاحظه نمی کنیم.

#عکس نوشته دفاع از ملت فلسطین و ملت های مظلوم

 

منش امام خمینی

امام، اولویّت ها را تشخیص داد و انتخاب و دنبال کرد. به نظر من، این اولویّت ها در درجه ى اوّل دو چیز بود. … : اول، احیاى روح خودباورى و استقلال در مردم. … دومین چیزى که امام بر روى آن نهایت اهتمام را داشت، احیاى روح دینى و تقویت ایمان در مردم بود.

#عکس نوشته منش امام خمینی

 

تقویت تحلیل سیاسی

در خودتان بصیرت ایجاد کنید. قدرت تحلیل در خودتان ایجاد کنید؛ قدرتی که بتوانید از واقعیتهای جامعه یک جمع بندی ذهنی برای خودتان به وجود آورید و چیزی را بشناسید. این قدرت تحلیل خیلی مهمّ است. هر ضربه ای که در طول تاریخ ما مسلمانان خوردیم، از ضعف قدرت تحلیل بود.

#عکس نوشته تحلیل سیاسی

حرکت جهادی

جهاد عبارت است از تلاشى که در مقابل یک دشمنى انجام میگیرد؛ هر جور تلاشى جهاد نیست. جهاد عبارت است از آن تلاشى که در برابر یک چالش خصمانه از سوى طرف مقابل صورت میگیرد؛ این جهاد است.

#عکس نوشته حرکت جهادی

تقابل اسلام واستکبار

دو قطبىِ سرمایه دارى و کمونیزم که جنگ بر سر قدرت و ثروت بود، پایان یافت

و امروز دو قطبى میان مستضعفین جهان به رهبرى جنبش مسلمین با مستکبران به رهبرى آمریکا و ناتو و صهیونیزم است.

دو اردوگاه اصلى تشکیل شده است و اردوگاه سومى وجود ندارد.

#عکس نوشته تقابل اسلام و استکبار

هدف؛ ایجاد تمدن اسلامی است

ما در حال پیشرفت و سازندگی و در حال بنای یک تمدّن هستیم.

من این را میخواهم به شما بگویم:

مسأله ما این نیست که زندگی خودمان را نجات دهیم و گلیم خودمان را از آب بکشیم

مسأله این است که ملت ایران – همچنان که شأن اوست – در حال پدید آوردن یک تمدّن است.

#عکس نوشته هدف؛ ایجاد تمدن اسلامی است

دیدگاه ها