ایران معاصر

پرون و شاه

پرون و شاه

پرون و شاه
دولت آمریکا به این نتیجه رسیده بود که وجود پرون، یکی از عوامل شایعه‌پردازی و دسیسه‌های درباری است و به حیثیت شاه لطمه می‌زند. دیپلمات‌های آمریکایی به شاه گزارش کردند: پرون باید اخراج شود. دور شدن پرون از شاه، به انزوای جسمی و روانی بیش‌ازپیش شاه منجر شد.(سال 1332)
لینک
تصويری

 

شریف امامی

شریف امامی
انتخاب شریف امامی به نخست‌وزیری، برخلاف آنچه شاه انتظار داشت نه‌تنها از حرارت مردم نکاست، بلکه آن را به درجه جوشش هم رساند. 13 شهریور 57 با فرارسیدن عید سعید فطر [مردم پس از نماز] به خیابان‌های تهران سرازیر شدند و ضمن راهپیمایی، علیه شاه نیز شعار دادند.
لینک
تصويری

 

خلق و خوی درباری ها

خلق و خوی درباری ها
نکته دیگري که در این سال هـا و همه سال هـا توجه مراجلب می کرد حرص خانواده پهلوي براي ثروت انـدوزي بیشتر بود و در کمترجلسه و محفل و میهمانی بودکه بی پرده و بی پروا داستانی وحرفی پیش نیاید که طمع وحرص این خانواده را مشخص نسـازد. به خصوص که گـاهی برسـر همین طمع ورزي هـا تصـادم هـایی بین آن هـا پیشمی آمـدکه کـار بالاـ می گرفت و معموًلا نخست وزیر پا در میانی می کرد.
لینک
تصويری

 

دربار همجنس باز

دربار همجنس باز
ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋـﺪﻡ ﻋﻼﻗـﻪ ﺍﻭ [ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﻛﻴـﺎﻧﭙﻮﺭ،ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﺩﮔـﺴﺘﺮﻱ] ﺑـﻪ ﺯﻧـﺎﻥ ﻭ ﻛـﺸﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﮔﻮﻧـﻪ ﺍﺵ ﺑـﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎﺯﻱ ﺯﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﺋﻲ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﺪﻳﺪﻡ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻫﻮﻳﺪﺍ ﻭ ﻛﻴﺎﻧﭙﻮر ﺍزﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧـﻲ ﻧﺒﻮﺩﻧـﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﻧﻤ ﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺣــﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻣــﺮﺩﻫﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ!
لینک
تصويری

 

بازگشت زاهدی

بازگشت زاهدی
او پس از پیروزی متفقین به ایران بازگشت و در سال 1949 (1328) به ریاست پلیس ملی منصوب شد؛ اما زاهدی به‌رغم هراس بیش‌ازحد دربار، شروع به همکاری با مصدق و حامیان او کرد. …انتصاب زاهدی به وزارت کشور در نخستین کابینه‌ی [مصدق در سال 1330]
لینک
تصويری

 

مافیای مواد مخدر

مافیای مواد مخدر
ﻋﻴﺎ ش و ﺑﻲ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر و ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺎك و ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﻗﺎﭼﺎ ق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﺮوﺋﻴﻦ. ﻫﻮﺷﻨﮓ دوﻟﻮ در ﻣﺎرس 1972. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در”ژﻧﻮ” در ﺣﺎل ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﺗﺮﻳـﺎك ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻗﺮﻳﺸﻲ ، ﺑﺎزرﮔﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﺳﻮﺋﻴﺲ ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ اﻳـﻦ ﻛﺸﻮر دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ. اﻋﻠﻲ ﺣﻀﺮت ﻛﻪ در زﻣـﺎن اﻳـﻦ ﺣﺎدﺛـﻪ در ﺳـﻦ ﻣﻮرﻳﺲ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ رﻓـﺖ و دوّﻟـﻮ را آزاد ﻛـﺮده و ﺑـﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤـﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻴﺪﻧد.
لینک
تصويری

 

دربار قاچاق

دربار قاچاق
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﻭ ﺍﺷــﺮﻑ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻛﺸﺖ ﻭ ﺯﺭﻉ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺁﻣﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎﺭﻱ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻩ ﮊﺍﻧـﺪﺍﺭﻣــﺮﻱ ﻛـﻞ ﻛـﺸﻮﺭ ﺗﺮﻳﺎﻛﻬﺎﻱ ﻣﺸﻜﻮﻓﻪ ﺍﺯ ﻗﺎﭼﺎﻗﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺩﻱ ﻣــﺮﺯﻱ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﻤﻠﻚ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻲ ﺷﺪﻧد.
لینک
تصويری

 

هویدا، جاسوس غرب

هویدا، جاسوس غرب
محمدرضا که به زمین و زمان مشکوک بود می گفت این آدم از همان جوانی که در اروپا بوده به استخدام سازمان های جاسوسی درآمده و عضویتش در حزب کمونیست لهستان هم یک نوع ماموریت بوده و بس البته هویدا خیلی مورد حمایت دولتهای آمریکا، انگلستان و فرانسه بود و على الخصوص در بین اسرائیلیها فوق العاده محبوبیت داشت در واقع باید بگویم که یک قهرمان برای یهودیهای فلسطین بود، چون در موقع جنگ از لهستان که خیلی بهودی داشت تعداد زیادی یهودی را به فلسطين قاچاق کرده بود.
لینک
تصويری

 

ارتش افسانه ای رضاشاه

ارتش افسانه ای رضاشاه
شوهرم رضا (شاه) در طول مدت سلطنت خود که بیست سال طول کشید خیلی تلاش کرد ارتش منظم و قوی برای ایران درست کند اما متاسفانه این ارتش در همان ساعات اولیه حمله متفقین تار و مار شد. فرماندهان ارتش در سرحدات که دیده بودند توان مقاومت در برابر قوای متفقین را ندارند خودشان از جلو فرار کرده و سربازها هم از پشت سرشان.
لینک
تصويری

 

مهمانی های دربار

مهمانی های دربار
قاشق و چنگال و کارد و وسایل روی میز یا طلا و مطلا بودند یا نقره اصلا حالا من اگر بگویم که در هر میهمانی از این قبیل اغلب وسایل روی میز مفقود میشد چه می گوئید این رجال که از مال دنیا غنی و بی نیاز و از افراد طبقه اول مملکت بودند موقع شام قاشق و کارد و چنگال را می دزدیدند یک دفعه مچ یکہ سپهبد ارتش را موقع گذاشتن قاشق و چنگال در جیبش گرفته بودند و او گفته بود به خاطر یادگاری جشن امشب تصمیم به این کار گرفته است.
لینک
تصويری

 

ریاست ساواک

ریاست ساواک
موقعی که رئیس ساواک شد از مال دنیا چیز زیادی نداشت اما در عرض یکی دو سال از بزرگترین ثروتمندان و متمولین تهران گردید روش کارش هم به این صورت بود که متمولین و بازاریهای ثروتمند را بی خود و بی جهت میگرفت و به محبس می انداخت و ادعا می کرد که این افراد کمونیست هستند این بیچاروها هم برای استخلاص از زندان به او باج می دادند. رعایت اخلاق و عرف جامعه را هم اصلا و ابدا نمی کرد. مثلا با یک زن شوهردار به نام قدرت رفیق شده بود. شوهر این زن هم یک نفر مدیر روزنامه بود که برای استفاده از قدرت بختیار کلاه بی غیرتی بر سر گذاشته و صدایش در نمی آمد.
لینک
تصويری

 

تیمور تاش

تیمور تاش
آقـای «اسـتالیـن» که مـرد خــوبی بـود یک کار بدی هـم قبلا در مـورد مـا کـرده بـود و تیمورتاش را که وزیر دربار شاهنشاهی بود به استخدام سازمان جاسوسی خود در آورد و ما یک وقت متوجه شدیم که خیلی دیر بود. در حقیقت تیمورتاش از همان اوایل ورود به دربار و نزدیک شدن به رضا مامور شـوروی بود و ریز وقایع دربار و منویات و تصمیمات رضا را به شوروی ها اطلاع می داد.
لینک
تصويری

 

کلان ترین قاچاقچی

کلان ترین قاچاقچی
ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﻳﻲ ﻗﺎﺳﻢ،ﻛﻼﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﮊ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻭ ﺑـﻪ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻓﺮﺡ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺗﺎ ﺍﻳـﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﻠﻴﺲ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺧﻔﻴﻪ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﮊ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺩﺭ ﻭﺳـﻂ ﺷﻬﺮ همدان بی اطلاع بوده اند؟… ﮔﻔﺖ :ﺩﺍﻳﻲ ﻗﺎﺳـﻢ ﻳﻚ ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﻩ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﺗﺮﻳﺎﻛﻬﺎﻱ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﺷــﺮﻑ ﻭ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻲﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
لینک
تصویری

 

سرلشکر آزاد و ناموس فروشی

سرلشکر آزاد و ناموس فروشی
ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ آزاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ اﻓﺘﺎد [که] ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﺰدﻳﻚ کند؛ و ﺑﺮاي این کار دﺧﺘﺮش را واسطه کرد. ﺑﺎﻳﺪ بگویم که اﻳﻦ دﺧﺘﺮ، از حقه‌بازهای روزﮔﺎر ﺑﻮد و ﻃﻮري ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ را خـام کرده بود که ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ نمی‌توانسـت در ﺑﺮاﺑﺮ خواهش‌های او، ﻧﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ.
لینک
تصويری

لینک فتوکلیپ های دربار پهلوی

 

# پرون – پرون و شاه

دیدگاه ها