ایران معاصر

اگــر در گذشــته، اســتعمار عریــان و خشــن بــه تــاراج ملــل دیگــر می پرداخــت، امــروز در عصــر نوامپریالیســم، لباســی زیبنــده از تــار حقــوق بشــر و پــود صلــح جهانــی بــر قامتــش دوخته انــد تــا ماهیتــش را پنهــان کننــد. آنچــه امــروز آمریــکا در قبــال ســایر کشــورها و بــه ویــژه جهــان ســوم انجــام می دهــد در راســتای همــان اهــداف شــومی اســت کــه اســتعمار کهــن و ســردمدار آن، انگلســتان در قــرون گذشــته دنبــال می کــرد

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها