ایران معاصر

می خواستند کارهائی بکنند، شعارهای امام را به موزه بسپرند؛ صریحاً میگفتند که اینها کهنه شده! نه، شعارهای انقالب کهنه شدنی نیست همیشه تازه است، همیشه برای آحاد مردم جذاب است شعاری که به نفع مستضعفین است شعاری که به نفع عزت ملی است شعاری که در آن مقاومت و ایستادگی است، این شعارها هیچ وقت کهنه نمیشود؛ برای هیچ ملتی کهنه نمیشود، برای نظام ما هم کهنه نخواهد شد

 

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها