ایران معاصر

خطرى که در مردم تداوم این حرکت سرافرازانه را تهدید مى کند، در درجهى اوّل عبارت از ناامیدى است. اگر دشمن بتواند مردم ما را، جوانان ما را، قشرهاى ما را، نسبت به آینده ى این حرکتشان ناامید کند، ضربه ى خود را زده است. این خطر عمده است. لذا شما مى بینید با انواع و اقسام روشها، بیانها، زبانها و شیوه ها سعى مى کنند دلها را نسبت به تداوم این حرکت پُرافتخار اسلامى مردّد و مأیوس کنند و امید را از آنها بگیرند. این مهمترین خطر است

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها