ایران معاصر

برای انقلابی بودن شاخصهایی وجود دارد. من پنج شاخص را در اینجا ذکر میکنم شاخص اوّل، پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی انقالب…. شاخص دوّم، هدف گیری آرمانهای انقالب و همّت بلند برای رسیدن به آنها….. شاخص سوّم، پایبندی به استقلال همه جانبه ی کشور، استقلال سیاسی….. شاخص چهارم، حسّاسیّت در برابر دشمن و کار دشمن و نقشه ی دشمن و عدم تبعیّت از او…… شاخص پنجم، تقوای دینی و سیاسی که این بسیار مهم است

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها