ایران معاصر

ظرفیّت هاى بسیار زیادى در کشور وجود دارد که از این ظرفیّتها یا استفاده نشده است یا درست استفاده نشده است؛ از این ظرفیّتها استفاده کنیم؛ یعنى اقتصاد درونزا؛ اقتصادى که مایه ى خود و مادّه ى خود را از درون کشور و از امکانات کشور و از توانایى هاى مردم خودمان به دست مى آورد. این یک نگاه است که میگویند براى رونق اقتصادى نگاه کنیم به امکانات درونى کشور و استعدادها را و ظرفیّتها را بشناسیم، آنها را به درستى به کار بگیریم، آن وقت اقتصاد رشد خواهد کرد، نمو خواهد کرد

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها