ایران معاصر

دشمنان ما بیش از آنکه به منابع طبیعى ما چشم طمع داشته باشند، به منابع انسانى- که منابع قدرت ما هستند- چشم طمع دارند. آنها مى دانند اگر این سرمایه هاى اجتماعى از دست یک ملت گرفته شود، اگر یک ملت غیرت ملى و ایمان و وحدت و همبستگى خود را از دست بدهد، اگر نشاط کار و ابتکار را از دست بدهد، اگر حرکت علمىِ رو به پیشرفت خود را از دست بدهد، کاملًا در دسترس دشمنان قرار خواهد گرفت؛ مى توانند راحت به او زور بگویند، مى توانند بر او سلطه پیدا کنند

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها