ایران معاصر

استکبار به آن مجموعه ى قدرتى گفته میشود که با تکیه بر توانایی هاى سیاسى و نظامى و علمى و اقتصادى خود و با الهام از نگرش تبعیض آمیز به نوع بشر، مجموعه هاى بزرگ انسانى یعنى ملتها و دولتها و کشورها را با سیطرهاى قلدرانه و تحقیرآمیز، به سود خود زیر فشار و استثمار میگذارد؛ در کار آنها دخالت و به ثروت آنها دست اندازى میکند؛ به دولتها زور میگوید و به ملتها ستم میورزد و به فرهنگها و سنّتهاى آنان، اهانت روا میدارد

 

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها