ایران معاصر

بعضیها اشتباه میکنند که در مقابل آرمانگرایى، واقعبینى را مطرح میکنند. در نظر اینها واقعبینى نقطه ى مقابل آرمانگرایى است. این خطاى بزرگى است؛ چون آرمانگرایى، خودش واقعیتها را در جامعه میسازد. یک مجموعه ى با آرمان و داراى هدفهاى بلند میتواند واقعیتها را طبق آرمان خود شکل دهد و به وجود آور دنیا اینطور پیش رفته است آرمانها را کنار بگذاریم، به بهانهى واقعبینى؟! این کمال غفلت است

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها