ایران معاصر

در ایــن دوران درخواســت دولــت آمریــکا بــرای اعطــای مصونیت هــای سیاســی و قضایــی بــرای مستشــاران آمریکایــی در ایــران، کــه از زمــان کنــدی مطــرح شــده بــود، پذیرفتــه شــد. محمدرضــا شــاه، کــه بارهــا سلســله ی قاجــار را بــه خاطــر اعطــای کاپیتولاســیون نکوهــش و بــه وطن فروشــی متهــم کــرده بــود، در راســتای افزایــش تــوان نظامــی خــود، بــه احیــای کاپیتولاسیون پرداخت

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها