ایران معاصر

اشرف نیز مانند دیگر فرزندان رضاخان بیماری روحی داشت.

او بیمار جنسی بود و به اقرار خودش اگر هر شب یک مرد جدید را نمیدید خوابش نمیبرد.

اشرف در طول زندگی اش با مردان زیادی رابطه داشت که بعید است خود او هم همه شان را به یاد بیاورد.

او خیلی زود عاشق مردان زیبا میشد و  برای اینکه مردان را به دست بیاورد دست به هر کاری میزد و خیلی زود هم از آنها منزجر میشد.

شاید علاقه داشته باشید


ترس

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها