ایران معاصر

اشرف آنقدر که در شریک جنسی اش تنوع داشته شاید تنوع غذا نداشته.

او از اینکه کسی از فساد جنسی او خبردار بشود ناراحت نمی شد.

او وقاحت خود را به جایی رسانده بود که از رابطه هیا جنسی اش فیلم میگرفت و نوار هایش را در کمد اتاقش نگه داری میکرد.

حتی در یکی از این نوار ها که بعد از انقلاب کشف شد فیلمی بود که در آن اشرف با حیوان خانگی اش رابطه جنسی داشته.

دیدگاه ها