ایران معاصر

در دوران سلطنت احمد شاه و پس کودتای اسفند 1299 ، در دوره کوتاهی سید ضیاء نخست وزیر بود. پس از او رضا خان سردار سپه به نخست وزیری رسید. رضا خان از هر راهی به دنبال سرنگون کردن سلسله قاجار و قبضه قدرت توسط خود بود.

بهترین جایگزین را برای قاجار ، سلسله ای که خود درراس آن باشد می دانست . با این حال مستقیم حرف زدن از این ایده در میان مردم طرفداری نداشت. به همین دلیل به چند تن از نمایندگانی که به مجلس فرستاده بود دستور داد طرحی آماده کرده و در آن تغییر سیستم سیاسی به جمهوری را بگنجانند.

جمهوری ای که رئیس جمهورش رضاخان باشد بهتر از شاهنشاهی خود او نبود. به همین دلیل گروه اقلیت مجلس به سرپرستی شهید مدرس با این طرح مخالفت کردند. در آخر نیز رضاخان در نامه مخالفت خود را با این طرح خود ساخته در نامه ای ابراز کرد تا به این بازی پایان دهد.

با این کار راه برای تغییر سلسله باز شد.

شاید علاقه داشته باشید


دیدگاه ها