ایران معاصر

در زمان امیرکبیر ، با اعدام علی محمد باب فتنه بابیت و بهائیت که ادامه بابیت است خاموشی گرفت. اما خفته ماند تا دوباره در دوران مشوطه جان تازه ای گرفت. بهائی ها در دوران مشروطیت تحرکات خاموشی برای نفوذ در دستگاه مشروطه انجام دادند.

زمان گذشت تا ایران به دوران پهلوی رسید. پهلوی اول در سال های اول حکومت با ژست گرایش به مذهب وارد شد. اما در بعد با اعمال قوانینی ضدیتش با مذهب را نشان داد. نفوذ بهائی ها در این دوران افزایش یافت.

در زمان پهلوی دوم و پس کودتای بیست و هشت مرداد ، دوران اوج قدرت بهائی ها در ایران فرا رسیده بود. با تشکیل لژ های فراماسونری هسته اصلی این لژ ها را تشکیل دادند و سپس در دوران امیرعباس هویدا به نخست وزیری نیز رسیدند. در دوران هویدا معروف بود چند وزیر اصلی او بهائی اند.

از علت های اصلی افزایش نفوذ بهائی ها ، خواست شاهنشاه ایران بوده است.

شاید علاقه داشته باشید


کلاغ سفید

دسته بندی : پهلوی

خون

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها