ایران معاصر

بایگانی ها محل رسوب اطلاعات بسیار مفیدی در مورد افراد است. مقصود فقط بایگانی ادارات و بیمارستان ها و … نیست. گاهی رفتار ثبت شده انسان های مهم در طول تاریخ ، اطلاعات مفیدی را در مورد آن ها در اختیار پژوهشگران می گذارد.

برخی از پژوهشگران با دنبال کردن سرنخ ها در رفتار های شخص به جستجوی خصوصیات روانشناختی آنان می گردند. این اطلاعات در عبرت گرفتن از تاریخ و راهکار ها برای مقابله با پدیده های مشابه بسیار به کار می آیند.

یکی از افرادی که در دهه های اخیر مورد توجه پژوهشگران بوده است محمدرضا پهلوی شاه ایران می باشد. ماروین زونیس در پژوهشی که به صورت کتاب درآمده ،خصوصیات روانشاختی شاه در دوران جوانی  را اینگونه بیان می کند:

«وی مرد جوان فاقد عزت نفسی بود که فقدان اعتماد به نفس ، انفعال ، وابستگی و خجالتی بودن خود را زیر نقابی از لاف مردانگی ، تحرک و نخوت پوشانده بود. به طور خلاصه وی مردی با تناقضات شخصی شدیدی بود».

شاید علاقه داشته باشید


زنگ زدگی

دسته بندی : پهلوی

اسب وطن

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها