ایران معاصر

برای تمام افراد دربار روشن بوده که کسی که یک پست مهم و حکومتی میگیرد جزء عمال و نوکران انگلیس است و تقریبا محمدرضا در این موارد هیچ کاره است.

این موضوع آنقدر واضح و روشن بوده که حسین فردوست در یکی از مهمانی های محمدرضا  به رئیس mi6 سفارت انگلیس توصیه میکند که کسانی را که میخواهید در یک پست منصوب کنید سعی کنید که از افراد خوش نام باشند.

اتفاقا رئیس mi6  بعدها از این توصیه فردوست بسیار تشکر میکند.

دیدگاه ها