ایران معاصر

در زمان حکومت پهلوی، تعطیلی و شادی و جشن های مردم ایران به سبب اتفاقات در خاندان سلطنتی بود. مردم نیز بنا بر خودخواهی درباریان، در روزهایی که به نحوی تعلق داشت به شاه و خانواده اش، موظف بودند که شهر را آذین ببند و همگی جشن بگیرند، و به عبارتی مدارس، مجبور به تعطیلی بخاطر برگذاری این مجالس لهو بودند.

میزان تکبر این خانواده را میتوان در جدول روزهای تعطیل و جشن و مراسمات اندازه گرفت که روزی را بخاطر جان سالم به در بردن شاه از ترور تعطیل است و روز دیگر  بخاطر تولد فرح و یا روز دیگر بمناسبت تولد ولیعهد و … .

شاید علاقه داشته باشید


دیدگاه ها