ایران معاصر

همیشه داستان هایی در مورد ثروت افسانه ای و گنج های مخفی در مورد افراد مختلف و دوره های مختلف تاریخی شنیده می شود. این ثروت ها معمولا از راه چپاول مردم عادی به دست آمده اند. اما تا به حال کسی از نزدیک اینگونه ثروت ها را ندیده است جز … .

جز خدمتکاران کاخ سعد آباد که در دی ماه سال 1357 شبانه روز مشغول جمع آوری و بسته بندی ثروتی افسانه از آن مردم ایران که به ناحق در دستان خاندانی فاسد قرار گرفته بود، بودند. ثروتی که بعد از فرار تنها راه ارتزاق خاندان پهلوی غیر از حساب های بانک های سوییس و نیویورک بود.

ثروتی که از راه ظلم به دست آمده باشد دیر نمی پاید. به همین دلیل است که خاندان پهلوی بعد از چندی مجبور به دریوزگی بیگانگان شدند تا بتوانند خرج زنگی بسیار مرفه خود را تامین کنند.

دیدگاه ها