ایران معاصر

اول از همه متنی را برای مخاطبین عزیز نمایش میدهیم و سپس به تحلیل آن می پردازیم:
ایادی همیشه به من اطمینان میداد که جای نگرانی نیست و موضوع مریضی محمدرضا به خاطر شیطنت های زیاد او و ضعف قوة وی است خدا لعنت کند اسدالله علم را که بساط شیطنت برای محمدرضا درست می کرد و باعث تحلیل رفتن قوه پسرم میشد.

به هر حال پسرم شاه بود و اگر شاه از شاه بودنش لذت نبرد و شاهی نکند چه بکند؟

در مرحله اول فساد موجود در دربار به راحتی از صحبت های مادر محمدرضا شاه فهمیده میشود، که میتواند یکی از دلیل های رسیدگی نکردن به امور کشور باشد.

در مرحله ی بعد، تفکری است که در این خانواده و دربارِ آن نفوذ کرده و آن اینست که: (اگر شاه از شاه بودنش لذت نبرد و شاهی نکند چه بکند)، جواب مشخص است، اداره امور کشوری که شاهِ آن شده.

تاج الملوک، ص359

شاید علاقه داشته باشید


دیدگاه ها