ایران معاصر

این دیگر تبدیل به ضرب المثل شده که: (اخبار خانه خود را از اجنبی میگرفت)، وقتی کسی خبری از اتفاقات اطراف خودش ندارد و خبر را از افراد دور از آن محیط میگیرد، این جمله تداعی میشود؛
دوران پهلوی مملو از فراز و نشیب های اجتماعی بود، که نشان می داد، هیچ وطن پرستی ای در دربار وجود ندارد، و فقط اجنبی ها مهم بوده اند، انگار که حکومت آمده تا از مردم پول بگیرد و تفریح کند، و هیچ وظیفه ای در قبال مدیریت معیشت مردم ندارد.
چه حکومتی حقیرتر از حکومتی که مردم خودش را فراموش کند و دست گدایی جلوی اجنبی دراز کند.در مواردی، خود افراد دربار به زبان آمده اند، مثل این مورد که بیانگر نفوذ کشور های خارجی در دربار است:
شاید باورتان نشود که ما خودمان هم در دربار اطلاعات و اخبار مورد نیازمان را از رادیو دهلی، راديو لندن و رادیو برلن میگرفتیم

تاج الملوک، ص291

دیدگاه ها