ایران معاصر

منیره یک زن زیبا و جذاب بهائی بود. همسرش، ابن ابحر نیز یک پیرمرد بهائی بود.  منیره بسیار بی بند و بار بود و با افراد مختلفی رابطه جنسی داشت. تقریبا میتوان گفت که دست رد به سینه کسی نمیزد. او فرزندی به نام عبدالکریم داشت که پزشک ارتش بود.

عبدالکریم ایادی فرزند منیره حدود 25 سال دوست صمیمی شاه بود و تقریبا تمامی ساعات روز را با شاه میگذراند و تقریبا رازدار و محرم اسرار محمدرضا بود.

دیدگاه ها