ایران معاصر

یکی از نکات قابل توجه و جالب درباره پهلوی ها حرص خانواده پهلوي براي ثروت انـدوزي بیشتر بود،در کمترجلسه و محفل و میهمانی بودکه بی پرده و بی پروا داستانی وحرفی پیش نیاید که طمع وحرص این خانواده را مشخص نسـازد.به خصوص که گـاهی برسـر همین طمع ورزي هـا تصـادم هـایی بین آنهـا پیش می آمـد که کـار بالا می گرفت و معمولا نخست وزیر پا در میانی می کرد و قضیه را به گونه ای فیصله می داد.

پس از سقوط، ص73

شاید علاقه داشته باشید


دیدگاه ها