ایران معاصر

در بهبه ی تزلزل حکومت پهلوی بود که براي کنترل دانشگاهها گارد مخصوص گذاشته بودند و این گاردها در محیط دانشگاه مشکلاتی ایجاد کرده بودند و دانشجویان هم البته ناراضی بودند و برخوردهایی پیش می آمد، مخصوصاً هر سال وقتی روز 16 آذر پیش می آمد و دانشجویان در سالگرد کشته شدن سه تن از دانشجویان دانشگاه تهران، (این سه تن در تظاهرات ضد نیکسون و به هنگام مسافرت وي به ایران کشته شده بودند) دست به تظاهرات می زدند و کار گارد و دانشجویان بالا میگرفت.

پس از سقوط، ص73

شاید علاقه داشته باشید


دیدگاه ها