ایران معاصر

انگلیسی ها در تمام امور کشور دخالت داشتند.

حتی در شخصی ترین کارهای شاه.

آنها ابتدا تصمیم گرفتند به علت تحکیم روابط ایران و مصر محمدرضا با فوزیه ازدواج کند، اما بعد از مدتی به علت اینکه انگلیسی ها میخواستند دولت ملک فاروق، پدر فوزیه را از بین ببرند برنامه طلاق محمدرضا و فوزیه را در پیش گرفتند.

آنها پرون را مامور کردند که رابطه مخفیانه محمدرضا با دختری به نام دیوسالار را برای فوزیه فاش کند، بعد از افشاء فوزیه چند روزی ناراحت و غمگین بود و به مصر رفت اما بعد از مدتی به ایران برگشت و نقشه های پرون نقشه بر آب شد. اینبار پرون نزد شاه رفت و به او گفت که فوزیه با شریف امامی رابطه دارند، بعد از این ماجرا وقتی خبر به گوش فوزیه رسید به مصر بازگشت و بعد از سه سال نامه طلاقش به دست محمدرضا رسید.

دیدگاه ها