ایران معاصر

افراد درباره پهلوی براساس تخصص و شایستگی انتصاب نشده بودند و نتیجتا کاربری لازم را نداشتند و چه بسا کار هارا بدتر خراب می کردند.

اینان عموما آدمهایی بودند که تربیت غربی و مخصوصا آمریکایی داشتند و ایران و فرهنگ ایران را نمی شناختند. به تعبیر دیگر اگر همه رجال ده پانزده سال آخرسلطنت محمـدرضا شـاه رادر نظر بیـاوریم، کمتر به آدم اسـتخوان داري برمی خوریم که به قول معروف سـرش به تنش بیارزد. آنها نوعا کم ظرفیت و می شود گفت از نظر فکر وجهانبینی و تعقل سیاسـی آدمهاي درجه دومی بودند که مشاغل درجه اول را اشـغال کرده بودند و اساسا هیچ شخصـیتی از مکتب حکومتی شاه برنخواست که در دوره بحران و مخصوصا درسال57 بتواند بـا درایت و تعقـل و واقع بینی با آن طوفان مقابله کنـد.

پس از سقوط، ص67

شاید علاقه داشته باشید


غرور

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها