ایران معاصر

امیر هوشنگ دَوَلو یکی از دوستان نزدیک شاه بود. او مسئولیت رسمی خاصی نداشت و بیشتر اهل مهمانی و مواد مخدر بود.

 او بسیار معتاد بود و همیشه همراه خودش مقداری تریاک داشت.

این همراه داشتن مواد مخدر برایش دردسر هم شد و در سفری که با محمد رضا به سوییس رفته بودند به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیرش کردند که با وساطت شاه رفع شد.

او با اینکه شغل مهمی نداشت ولی آنقدر از دوستی محمدرضا ثروت جمع کرده بود که همیشه کنار منقلش یک کاسه پر از سکه های طلا میگذاشت تا اگر کسی میخواست بردارد. البته نه اینکه هیچ شغلی نداشته باشد، کار او بیشتر در قاچاق مواد مخدر و خاویار بود.

شاید علاقه داشته باشید


هویدا

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها