ایران معاصر

راه تماما در اختیار آنان بود. تانک ها بدون هیچ درسری در جاده ها حرکت می کردند. کسی نبود که جلوی آن ها را بگیرد. هیچ مقاومتی صورت نمی گرفت. لحظه به لحظه به پایتخت نزدیک تر می شدند. یک راهپیمایی بدون درد سر. کشور در حدود دو هفته سقوط کرد.

تنها یک سوال به ذهن مردم می رسید ؛ از آن ارتش بزرگ و مدرن ایران که توسط شاه تاسیس شده بود چرا خبری نیست؟ این ارتش چرا حتی خود شاه را هم نجات نداد ؟

فقط یک جواب برای این سوال حقیقت داشت. شاهی که انگلستان به روی کار آورده باشد ، ارتشی که تشکیل می دهد به دنبال منافع انگلیس است. پس اگر انگلیس بخواهد شاه برود ارتش هیچ کاری از دستش بر نمی آید. به همین سادگی.

دیدگاه ها