ایران معاصر

وقتی روس ها وارد ایران شدند رضاخان مستاصل شد و نمیدانست چه کار کند.

ارتش ایران به هیچ وجه قدرت رویارویی با روس ها را نداشتند، فرماندهان نظامی فقط به دنبال جمع کردن مال و اموال بودند و ایران فاقد هیچگونه ادوات نظامی و دفاعی بود.

رضا خان که خود را بدون هیچ قدرتی دید دست به دامن یک فراماسون بزرگ در ایران شد تا بتواند برای او کاری کند چرا که دیگر هیچ قدرتی نداشت.

او بدون هیچگونه تشریفاتی فقط خودش و راننده اش به سمت خانه محمدعلی فروغی رفتند و بالاخره رضاخان بعد از اصرارها و التماس فراوان موفق شد که محمد رضا را به عنوان شاه جدید منصوب کند اما تحت شرایطی:

خود رضا خان و تمام خاندانش باید از ایران خارج شوند.

نیروهای نظامی ایران بایستی در برابر روس ها تسلیم شوند.

اینجا بود که رضاخان خودش را خوارتر از همیشه دید.

شاید علاقه داشته باشید


مداد

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها