ایران معاصر

محمدرضاه شاه یکی از کسانی بود که درباره فساد های اخلاقی و جنسی او بسیار گفته اند، وی باوجود داشتن همسر، زن بارگی می کرده. این فسادها در دربار دیگر عادی شده بود به اندازه ای که همه می دانستند که چه کسی با چه کسی رابطه دارد. درباره زن بارگی محمدرضا شاه علم، وزیر دربار و از صمیمی ترین دوستان شاه، می گوید: واقعا اولیا حضرت فرح یک فرشته است، با من خوب نیست؛ حق دارد. چون اولا مرا نمی شناسد، ثانیا هر زنی مثل زن خود من، با دوست نزدیک شوهر خودش خوب نیست، زیرا فکر می کند این ها باهم عقب زن بازی می روند و اتفاقا درست هم هست.[1]

[1] دربار به روایت دربار، ص8

شاید علاقه داشته باشید


دیدگاه ها