ایران معاصر

بعد از اینکه فوزیه محمد رضا را ترک کرد محمدرضا با یک دختر جوان وارد رابطه شد.

آن دخترک پروین نام داشت. پروین غفاری.

شاه به پری وعده ازدواج داده بود اما قبل از اینکه با او ازدواج کند به صورت مخفیانه با او رابطه داشت.

شاه برای پری یک خانه اجاره کرده بود نزدیک که کاخ که هر وقت به او نیاز دشاته باشد او در دسترس باشد .

بعد از مدتی پری فهمید که محمدرضا او را فقط برای رفع نیازهای جنسی اش میخواهد و قصد ازدواج با او را ندارد. اما او حامله شده بود واز شاه درخواست کرد زودتر عقد کنند، ابتدا محمدرضا میگفت باید بچه را سقط کند اما پری زیر بار نمیرفت و میخواست به عقد شاه در بیاید.

سرانجام شاه پری را فریب داد و پری بچه اش را سقط کرد. بعد از آن هم با ثریا بختیاری ازدواج نمود.

شاید علاقه داشته باشید


ثروت مردم

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها