ایران معاصر

تاج الملوک مادر رضا شاه درباره فساد اخلاقی پسرش می نویسد: پزشک مخصوص شاه درباره بیماری های محمد رضا، به خاطر شیطنت های او و ضعف قوای جنسی است. خدا لعنت کند اسدالله علم را که بساط شیطنت محمدرضا را فراهم می کرد و باعث تحلیل رفتن قوای پسرم می شد. به هر حال پسرم شاه بود و اگر از شاه بودنش لذت نبرد و شاهی نکند چه بکند.

مردم ایران و همچنین علمای آن زمان، شدیدا مخالف یک همچنین رفتارهای ناشایست بودند.آنها اعتقاد داشتند که شاه  و دربار به فکر آنها نیست و فقط دنبال پر کردن جیب خود و شهوت رانی هستند. زیاده گویی نیست اگر بگوییم درست فکر میکردند.[1]

[1] دربار به روایت دربار، ص13

دیدگاه ها