ایران معاصر

شاه اعلام کرد می خواهد ملت ایران را از دروازه های تمدن بزرگ عبور دهد.اما چون هنوز این دروازه ساخته نشده بود دستور داد سردر های تخت جمشید و تعدادی مجسمه را به خارج از کشور منتقل کنند تا در آن جا دروازه هایی که قرار بود ملت بزرگ ایران از آن عبور کننداز روی این نمونه ها ساخته شود و به کشور وارد گردند.

البته مدتی قبل از این اظهار نظر در یک رزمایش بزرگ عبور ملت ایران از دروازه های تمدن بزرگ را در تخت جمشید و با نام جشن های 2500 ساله شاهنشاهی تمرین کرده بود. این رزمایش از نظر شاه با موفقیت انجام شد.

تنها یک نکته باقی مانده بود تا ملت ایران از این دروازه ها عبور کنند. اینکه آیا خود ملت ایران می خواهند از این دروازه ها عبور کنند؟ شاه به این نتیجه رسید که مردم عبور از دروازه ها را نمی خواهند. به همین دلیل عبور از این دروازه ها را الزامی اعلام کرد. البته عمر حکومتش کفاف نداد تا بتواند عبور مردم را ببیند.

شاید علاقه داشته باشید


شکنجه

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها