ایران معاصر

اشرف در بی بند وباری دست کمی از محمدرضا نداشت.او قیافه زیبایی نداشت و خیلی زود عاشق مردان زیبا میشد. یکی از این موارد پالانچیان است.

او یک مدت عاشق پالانچیان که جوان ارمنی بود شده بود و چندین بار به او التماس کرده بود که با او رابطه داشته بود اما پالانچیان راضی نمیشد. بعد از اینها اشرف به ساواک گفته بود که مدتی پالانچیان را دستیگر کنند که سرعقل بیاید. اما بعد از دستگیری و زندان بازهم راضی نشد. اشرف بعد از آزادی از زندان یکبار او را مست کرد و  به یک اتاق برد که باز هم پالانچیان راضی نشد. بعد از آن اشرف به ساواک دستور داد که هواپیمای او را دستکاری کنند. پالانچیان هم همان شب پرواز کرد و هواپیمایش سقوط کرد.

دیدگاه ها