ایران معاصر

یکی دیگر از اعمال قبیح این خاندان، فروش کنجینه های ملی بود. گنجینه هایی که نشانگر فرهنگ و تمدن ایران بود، و این اشیاء، ارزش های ملی و نابع های ملی بودند که غیر قابل فروش است. شمس در ازای گرفتن مبالغ هنگفت، اجازه می داد که اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی را با خود از کشور خارج کنند. فرح پهلوی در این باره می گوید: این دو خواهر ( اشرف و شمس ) در برابر دریافت پولهای کلان اجازه می دهند صادرکنندگان حتی اشیاء عتیقه و غیر قابل ارزش گذاری و میراث فرهنگی و ملی کشور را در بسته بندی های منقوش به مهر دربار بدون هیچ گونه وارسی به خارج بفرستند.[1]

[1] دخترم فرح، ص261

دیدگاه ها