ایران معاصر

محمدرضا از همان دوران نوجوانیش بی بند و بار بود و این خلق و خوی فاسد را حتی بعد از ازدواج و در ایام پادشاهیش به همراه داشت.

او در مدرسه له روزه که سن زیادی نداشته و نوجوانی بیش نبوده با یکی از  دخترهای مستخدم مدرسه رابطه جنسی داشته و دخترک از او باردار شده بود. محمدرضا در این قضیه دست به دامن به فردوست میشود و او این افتضاح محمدرضا را پاک میکند.

دیدگاه ها