ایران معاصر

خاندان پهلوی علاوه بر دزدی ها و ثروت اندوزی هایی که داشتند، فساد های اخلاقی و جنسیشان نیز بی داد می کرد،   از اشرف پهلوی، فرح و حتی خود محمد رضا شاه. چیزی که در دربار گندش درآمده بود رابطه فرح با فریدون جوادی بود. چنین خاندانی و درباری نه به فرهنگ مردم می خورد نه به دین و آئیینشان. این نشانگر یک تربیت غیر اسلامی است. این نوع رفتارهای غیر اسلامی، نه تنها مخالف با دین است، بلکه مخالف با فرهنگ ایران و ایرانی است.

پس از سقوط، ص172

شاید علاقه داشته باشید


تناقض

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها